په نامه د هغه خداے مې دا بیان دے

0
19 views

د رحمان بابا کلام:

په نامه د هغه خداے مې دا بیان دے

چې يو نوم یې په نومونو کښې سبحان دے

هم بادشاه دے دجمله ؤ بادشاهانو

هم د هر یوۀ سلطان په سر سلطان دے

هغه کار چې و هر چا وته مشکل وي

هغه کار واړه و ده و ته آسان دے

څوک آفتاب شی په آسمان راخېژولے

دۀ آفتاب راخېژولے په آسمان دے

څوک د نمر په مخ حجاب شي غوړولے

ده پټ کړے نمر په ابر کښې پنهان دے

څوک په شپه کښې شی مهتاب پېدا کولے

دۀ په شپه کښې پېدا ا کړے ماه تابان دے

څوک یو څاڅکے پرېستے شي له آسمانه

نازل کړے دۀ په مونږ باندې باران دے

څوک شي روح ننوېستے په یوۀ ماشي

ژوندے کړے دۀ په روح تمام جهان دے

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here